شرکت زایلوگ تولید کننده دستگاههای اندازه گیری تابلویی با برند زایلوگ و آکسا

Get Adobe Flash player


سوپرمولتی متر 2200

(سایز 144*144)


سوپرمولتی متر 1100

(سایز 96*96)


مشخصات

داراي سه رديف نمايشگر
اندازه گيري و نمايش ولتاژهاي فاز به نول و فاز به فاز
اندازه گيري جريان هر سه فاز
اندازه گيري توان اكتيو و توان راكتيو
اندازه گيري توان ظاهري
اندازه گيري فركانس هر فاز
اندازه گيري ضريب توان براي هر فاز
نمايش سلفي يا خازني بودن توان هر فاز
تنظيم اوليه ترانس جريان از 1 تا 9999 آمپر
تنظيم ثانويه ترانس جريان 1 آمپر يا 5 آمپر
قابليت تنظيم براي ضريب PT (در صورت درخواست)
ذخيره سازي و نمايش مقادير ماكزيمم كميتها
قابليت تعريف بازه زماني جهت اندازه گيري مقادير ماكزيمم
مشخص كردن كميت نمايش داده شده بصورت LED در صفحه مقابل
ترمينالهاي سوكتي با درجه حفاظت بالا
داراي طبقه ايزوله كننده براي جريانهاي ورودي
خروجی RS485 جهت اتصال به کامپیوتر

Copyright © 2016. All Rights Reserved.