شرکت زایلوگ تولید کننده دستگاههای اندازه گیری تابلویی با برند زایلوگ و آکسا

Get Adobe Flash player

فهرست نمایندگی هاي فروش زايلوگ در سراسر كشور


رديفنام نمايندگيشهرستان - كد تلفنشماره تلفن
1برق و صنعت غزالتهران - 02133925177-33921341
2كالاي الكتريكي كاشفيتهران - 02133936758-33114649
3برق و صنعت چهارباغتهران - 02133114199-33914669
4الكترو البرزتهران - 02166730122-66701335
5الكترو تكنيك پارستبريز - 04115544027-5552489
6مهندسي برق البرزتبريز - 04115531744
7الكترو نيروآمل - 01212261164-2266068
8ست الكتريكاصفهان - 03116272757-6241278
9فروشگاه برق آوراناهواز - 06112226761
10برق و صنعت مانيمشهد - 05118408549 الي 50
11الكترو نورياروميه - 04412226370
12اراك تابلواراك - 08614132389
13صنايع برق نكاقم - 02516611963
14آرين الكتريك غربهمدان - 08112522405-2526726
15الكترو البرز زنجانزنجان - 02413234832-2361257
16خدمات برق و تاسيسات البرزقزوين - 02822222223
17چانت الكتريك
تهران-02133918272-33118237

Copyright © 2016. All Rights Reserved.